യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും ഓണ്‍ലൈനുകളും പൂട്ടിച്ചു | NEWS INDIA MALAYALAM | Govt Bharati


യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും ഓണ്‍ലൈനുകളും പൂട്ടിച്ചു | NEWS INDIA MALAYALAM
യൂട്യൂബ് ചാനലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങി; യൂട്യൂബ് ...
NEWS INDIA MALAYALAM
July 22, 2022 at 11:00AM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gpzDUFDX140

Post a Comment