ഇത്തരം നടപടികളും ഇടക്ക് വേണമെന്ന് ജനം | Kanwar Yatra in Meerut | NEWS INDIA MALAYALAM | Govt Bharati


ഇത്തരം നടപടികളും ഇടക്ക് വേണമെന്ന് ജനം | Kanwar Yatra in Meerut | NEWS INDIA MALAYALAM
കാന്‍വര്‍യാത്രക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം പക്ഷെ ഇത്തവണ ഭക്തര്‍ ...
NEWS INDIA MALAYALAM
July 24, 2022 at 02:00PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jV1kM30Rhp8

Post a Comment