ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്ന് യുഎഇ, നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് 200 കോടി ഡോളർ | India | UAE | Govt Bharati


ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്ന് യുഎഇ, നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് 200 കോടി ഡോളർ | India | UAE
നുപൂർ ശർമയുടെ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ...
Keralakaumudi News
July 16, 2022 at 11:35AM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-3ropSn5Wsk

Post a Comment